JUDr. Jan Mach

JUDr. JAN MACH

ADVOKÁT V PRAZE 1, VODIČKOVA 28/699

Jako advokát vede tým právníků České lékařské komory, je právníkem Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů, České ortodontické společnosti a působí jako právní zástupce řady nemocnic a ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb. Je lektorem Justiční akademie a místopředsedou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V minulosti působil jako poradce dvou ministrů zdravotnictví a člen právního kolegia ministra zdravotnictví. Vyučuje medicínské právo v atestačních kursech lékařů.

Je autorem knih Lékař a právo (2010). Medicína a právo (2006), Právnické perličky (2008), Manželská a rodinná trápení (2008), odborné publikace Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví ll – Odpovědnost ve zdravotnictví (2011), Medicínské právo – co a jak (2015), Zdravotníci, právo a praxe (2018), Lékařské procesy v Čechách a na Moravě na přelomu tisíciletí (2021) a spoluautorem řady dalších odborných právnických publikací (Právní odpovědnost v medicíně, 2010, Soudně-lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi 2005, Univerzita medicínského práva 2013).

Poskytuje právní služby lékařským a zdravotnickým organizacím, poskytovatelům zdravotních služeb i obchodním společnostem. Preferována je trvalá spolupráce s organizací či obchodní firmou za předem dohodnutou odměnu a komplexní péče o klienta při vyřizování všech jeho právních záležitostí, včetně upozornění na nové právní předpisy a způsob jejich aplikace v podmínkách klienta. Neposkytuje právní služby proti lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb. Úspěšné bylo právní zastoupení skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o zdravotních službách – Ústavní soud nálezem ze dne 27. listopadu 2012 spisová značka Pl 1/12 návrhu vyhověl, zrušil tzv. přeregistrace soukromých lékařů a některá další ustanovení zákona o zdravotních službách.

Poučení pro spotřebitele:
Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla pověřena Česká advokátní komora emailové spojení www.cak.cz.

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁTI

JUDr. Jiří Kovanda
Mgr. Eva Tykalová

Další informace na www.zdravotnicke-pravo.cz